پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد
پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

پروژه-بررسی-میزان-و-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت-دانش-آموزان-دختر-مقطع-متوسطه-ناحیه-2-شهر-یزد

 • همراه با پرسش نامه

 • فهرست مطالب

 • چكيده : 8

 • 1- مقدمه : 1

 • 2- موضوع تحقيق و تبيين آن: 3

 • تبيين موضوع تحقيق : 3

 • 3- بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟) 5

 • 4- انگيزه محقق در انتخاب موضوع 7

 • 6- ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش) 9

 • 7- واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق 11

 • بررسي پيشينه پژوهش : (Research Literature) 12

 • تاريخچه: 21

 • ب- سابقه عملي تحقيق 24

 • 2- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در ايران 28

 • 3- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در محل تحقيق: 33

 • روش تحقيق (متدلوژي) : (Research Method) 37

 • 2- انواع فرضيه 37

 • الف-2) فرضيه بدون جهت 38

 • 1- تعريف جامعه آماري : 39

 • 2- جامعه آماري اين تحقيق  : 39

 • 4- انواع نمونه گيري: 40

 • نمونه گيري به 2 روش کلي انجام مي گيرد : 40

 • ب) نمونه گيري احتمالي طبقه بندي شده 41

 • - نمونه هاي غير احتمالي 42

 • ب) نمونه گيري اتفاقي 42

 • ج) نمونه گيري وضعي 42

 • د) نمونه گيري موردي 43

 • A- روش پرسشنامه اي 45

 • B- روش مصاحبه اي 46

 • 3- روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق 47

 • 4- تعيين روائي روش جمع آوري اطلاعات 47

 • تعيين روايي 47

 • 1- تعريف روش تحقيق 48

 • 2- انواع و روش هاي تحقيق 48

 • تجزيه و تحليل اطلاعات 51

 • جدول فراواني و درصدي سوال شماره «1» 51

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «2» 52

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «3» 53

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «4» 54

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «5» 55

 • 6-چه مقدارازاوقات فراغت خودراصرف تماشاي تلويزيون مي كنيد؟ 56

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «6» 56

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «7» 57

 • 8 - چه مقدار از اوقات فراغت خود را با اينترنت مي گذرانيد؟ 57

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «8» 58

 • 9 -گوش دادن به موسيقي چقدر از اوقات فراغت شما را به خود اختصاص مي دهد؟ 58

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «9» 59

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «10» 60

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «11» 60

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «12» 61

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «13» 62

 • 14-تاچه ميزان اوقات فراغت خودراباسفربه شهرهاي مختلف مي گذرانيد؟ 63

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «14» 63

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «15» 64

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «16» 65

 • جدول فراواني ودرصدي سوال شماره «17» 66

 • ب: تجزيه وتحليل سوالات تشريحي 67

 • 20-دوست داريد اوقات فراغتتان رادر انجام چه كارهايي بگذرانيد؟ 69

 • ج:تجزيه و تحليل سوالات پژوهشي 70

 • 18 -4داده هاي مربوط به ميزان اوقات فراغت دانش آموزان 71

 • 2- پيشنهادات و نظرات اصلاحي 83

 • منابع 87

 • پرسش نامه 89

 •  

 • چكيده :

 • امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ،‌پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي – فرهنگي بپردازند.

 • در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ،‌ورزشي ،‌اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .

 • اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.

 • اين تحقيق شامل 7 سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ،‌سهم والدين و همسالان‌، تلويزيون ، ‌اينترنت ‌،موسيقي ‌،... ،‌مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .

 • اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است و در قالب جداول فراواني ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزيه و تحليل شده است .

 • جامعه آماري نيز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد هستند كه بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پايايي تحقيق هم از طريق آلفاي كرابناخ (69%)‌سنجيده شد.

 •  

 • 1- مقدمه :

 • در سايه ي تحولات عظيم علمي و فناوري هاي جديد در جهان امروز پديده اي بنام اوقات فراغت شكل گرفته است پديده اي كه از يك سو زمينه اي مناسب براي رشد ابعاد مختلف وجود آدمي و رسيدن به كمال و سعادت است و بستري مطلوب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي نهفته در درون و از سوي ديگر آبستن مشكلات جدي و جديدي براي نسل امروز و نسل هاي آينده است كه اگر با علم و آگاهي با آن روبرو نشويم و برنامه اي مدون و منظم براي برخورد با آن نداشته باشيم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذيري خواهيم شد .

 • توجه به اين نكته بسيار مهم است كه اوقات فراغت بخش جدايي ناپذير زندگي امروزي است كه نحوه ي گذراندن آن هم ممكن است باعث سلامت ،‌رشد و كمال فرد شود و هم موجب كندي ،‌انحراف و انحطاط آدمي گردد بخصوص در دوره ي نوجواني ،‌اوقات فراغت اهميت زيادي دارد زيرا نوجوان از يك سو مايل به برقراري ارتباط با ديگران ‌،به ويژه همسالان است ،‌از يكنواختي گريزان است و در كارها و امور زندگي خود تنوع مي خواهد و از سوي ديگر ....

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل